Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Οι Έλληνες και η Οθωμανική Αυτοκρατορία (13ος αι.- 1821)

Βασική Βιβλιογραφία 

Ζακυθηνός, Διονύσιος, Η Τουρκοκρατία. Εισαγωγή εις την νεωτέραν ιστορίαν του ελληνισμού, Αθήνα 1957.

Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου Ελληνισμού. τ. 3, Τουρκοκρατία 1453 - 1669: οι αγώνες για την πίστη και την ελευθερία, Θεσσαλονίκη 1968.

Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου Ελληνισμού, τ. 4, Τουρκοκρατία 1669 – 1812: η οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του γένους, Θεσσαλονίκη 1973.

Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τ. Ι΄, 
Ο Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία (περίοδος 1453 - 1669), Τουρκοκρατία – Λατινοκρατία, Αθήνα 1974.

Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τ. ΙΑ΄, Ο Ελληνισμός υπό ξένη κυριαρχία (περίοδος 1669 - 1821), Τουρκοκρατία – Λατινοκρατία, Αθήνα 1975.

Παπαδόπουλος, Στέφανος, Απελευθερωτικοί αγώνες των Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1978.

Π. Γ. Δ. Μεταλληνός, Τουρκοκρατία. Οι Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, Αθήνα 1988. 

Νεοκλής Σαρρής, Οσμανική πραγματικότητα :. συστηματική παράθεση δομών και λειτουργιών, τ. 1-2, Αθήνα 1990.

Νεοκλής Σαρρής, Προεπαναστατική Ελλάδα και οσμανικό κράτος. Από το χειρόγραφο του Σουλεϋμάν Πενάχ εφέντη του Μοραΐτη, 1785, Αθήνα 1993.

Σπ. Βρυώνης, Η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού στη Μικρά Ασία και η διαδικασία εξισλαμισμού, 11ος-15ος αιώνας, Αθήνα 2000.

Ι. Χασιώτης, Μεταξύ οθωμανικής κυριαρχίας και ευρωπαϊκής πρόκλησης. Ο ελληνικός κόσμος στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 2001.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου