Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013

Κοινωνικές επιστήμες, έθνος και εθνικισμός

Του Σπύρου Βρυώνη, 

Βυζαντινολόγου, Ακαδημαϊκού  

( περ. Νέος Λόγιος Ερμής, τ. 1 (2011), σσ. 39-46).
 
Η απόφαση της Ακαδημίας Αθηνών να οργανώσει τρεις διαφορετικές ημερίδες, σχετικές με τις σημαντικές χρονολογίες και την προέλευση των σύγχρονων Ελλήνων, είναι σημαντική για το νέο ελληνικό κράτος και για εκείνους που αυτοπροσδιορίζονται ως σύγχρονοι Έλληνες, καθώς και για εκείνους που δεν το κάνουν. Οι αποσυνθετικές παράμετροι των διεθνών διπλωματικών και στρατιωτικών συγκρούσεων έχουν δημιουργήσει ένα παγκόσμιο παράδοξο, στα πλαίσια του οποίου ορισμένοι προέβλεπαν την αποδυνάμωση ή τη σταδιακή εξαφάνιση του «έθνους» και του «εθνικισμού» μπροστά στο «διεθνισμό», ενώ άλλοι είχαν προβλέψει το αντίθετο: την εξασθένιση ή εξαφάνιση του «διεθνισμού» μπροστά σε μια αναβίωση του «έθνους» και του «εθνικισμού». Ωστόσο, η διατύπωση προφητικών προβλέψεων δεν περιλαμβάνεται στο έργο του ιστορικού.
Συχνά οι κοινωνικές επιστήμες, ως συνειδητές επιστημονικές ειδικότητες, δεν περιορίζονται στα όρια που θέτει η έρευνα, αλλά ενδύονται ένα είδος προφητικού μανδύα. Οι επαγγελματίες κάθε μιας από αυτές τις κοινωνικές επιστήμες συχνά διακηρύσσουν

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013

Οι Έλληνες και η Οθωμανική Αυτοκρατορία (13ος αι.- 1821)

Βασική Βιβλιογραφία 

Ζακυθηνός, Διονύσιος, Η Τουρκοκρατία. Εισαγωγή εις την νεωτέραν ιστορίαν του ελληνισμού, Αθήνα 1957.

Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου Ελληνισμού. τ. 3, Τουρκοκρατία 1453 - 1669: οι αγώνες για την πίστη και την ελευθερία, Θεσσαλονίκη 1968.

Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του νέου Ελληνισμού, τ. 4, Τουρκοκρατία 1669 – 1812: η οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του γένους, Θεσσαλονίκη 1973.

Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, τ. Ι΄,